ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το Μεγάλο Αυτοκρατορικό Συγκάθεδρο της Ελλάδος, διατηρεί σχέσεις αμοιβαίας αναγνωρίσεως με τα κατωτέρω Μεγάλα Συγκάθεδρα

Grand Imperial Conclave for England and Wales and its Divisions and Conclaves Overseas
(www.glmmm.com/rcc)

Grand Imperial Conclave of Finland    
(www.suurkonklaavi.fi/ENG_text.html)

Grand Imperial Conclave of Germany

Grand Imperial Conclave for France (Grand Conclave Imperial pour la France)   
( www.cercleconstantinlegrand.org)

Grand Imperial Conclave for New South Wales and the Australian Capital Territory  
(www.constantine-masons-nsw-act.org.au)

The Grand Imperial Conclave for South Australia

Grand Imperial Conclave for Western Australia

Grand Imperial Conclave for Queensland   
(www.rccqld.org.au)

Grand Imperial Conclave of Victoria

Grand Imperial Conclave for Gulf of Guinea

Grand Imperial Conclave for Italy

The Grand Imperial Conclave of New Zealand

Grand Imperial Conclave for Croatia  
(www.freemasonry-croatia.org/rcc.htm)