ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 
   312 μ.χ.  
     

1453 μ.χ. 1704/1840 μ.χ. 1982 μ.χ.