ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού εκάστου Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΜΥΣΤΡΑΣ  
υπ’ αριθμ. 2

16-11-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
15-02-21
17-05-21

ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
υπ' αριθμ. 9
26-10-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
25-01-21
22-03-21
24-05-21

ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ  
υπ’ αριθμ.
13

27-11-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
29-01-21
26-02-21
26-03-21
28-05-21