ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού εκάστου Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΜΥΣΤΡΑΣ  
υπ’ αριθμ. 2

30-11-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
29-02-16
30-05-16

ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
υπ' αριθμ. 9
26-10-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
25-01-16
28-03-16
23-05-16

ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ  
υπ’ αριθμ.
13

27-11-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
29-01-16
26-02-16
25-03-16
27-05-16