ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Oι Συνταγματικοί Κανόνες του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Ελλάδος και των Συγκαθέδρων Αυτού εις την Αλλοδαπήν του Τεκτονικού και Στρατιωτικού Τάγματος του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου και των Ταγμάτων του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, εψηφίσθησαν υπό της Συντακτικής Συνελεύσεως του Τάγματος την 25ην ημέραν του μηνός Σεπτεμβρίου του χιλιοστού και εννεακοσιοστού και ενενηκοστού και πέμπτου έτους (1995) Κυρίου, χιλιοστού και εξακοσιοστού και ογδοηκοστού και τρίτου έτους (1683) του Τάγματος.

Ετροποποιήθησαν:

α.- κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 31ης ημέρας του μηνός Μαΐου του δις χιλιοστού και ογδόου έτους (2008) Κυρίου, χιλιοστού και εξακοσιοστού και ενενηκοστού και έκτου έτους (1696) του Τάγματος.

β.- κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 28ης ημέρας του μηνός Μαΐου του δις χιλιοστού και ενδεκάτου έτους (2011) Κυρίου, χιλιοστού και εξακοσιοστού και ενενηκοστού και ενάτου έτους (1699) του Τάγματος

γ.- κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 26ης ημέρας του μηνός Μαΐου του δις χιλιοστού και δωδεκάτου έτους (2012) Κυρίου, χιλιοστού και επτακοσιοστού (1700) του Τάγματος

δ.- κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 25ης ημέρας του μηνός Μαΐου του δις χιλιοστού και δεκάτου και τρίτου έτους (2013) Κυρίου, χιλιοστού και επτακοσιοστού και πρώτου έτους (1701) του Τάγματος

ε.- κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 10ης ημέρας του μηνός Μαίου του δις χιλιοστού και δεκάτου και τετάρτου έτους ( 2014 ) Κυρίου, χιλιοστού και επτακοσιοστού και δευτέρου έτους ( 1702 ) του Τάγματος.