2015

1. Κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 30ης Μαίου, εις Πειραιάν :
α. Εξελέγη, Εκαθιερώθη και Ανηγορεύθη ως Μέγας Αντιβασιλεύς, ο Πενδξ. Ιππ. Αλέξανδρος – Ιωάννης Μπάσης, G.C.C.
β. Διορίσθησαν / Εξελέγησαν και Ενεδύθησαν οι Μεγάλοι Αξιωματικοί και η Φρουρά του Μεγάλου Ηγεμόνος.

Παρέστησαν ως επισκέπται :
• Ο Μέγας Αντιβασιλεύς του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γερμανίας Πενδξ. Ιππ. John MacKinnon KCC, ως εκπρόσωπος του Μεγάλου Ηγεμόνος, συνοδευόμενος υπό του Προέδρου του Συμβουλίου του Μεγάλου Ηγεμόνος, Πενδξ. Ιππ.  Michael A. Cooper GCC και του πρώην Αναπληρωτού Μεγάλου Καγκελλαρίου, Ενδξ. Ιππ.  Allan Morecroft .
• Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της New South Wales & ACT της Αυστραλίας, Ενδξτ. Ιππ. Keith Spencer, GCC.
• Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γαλλίας, Ενδξτ. Ιππ. Jean-Claude Borie GCC, συνοδευόμενος υπό του Αξίου Ιππότου Ευαγγέλου Τσιλίκα.
• Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου του κόλπου της Γουϊνέας, Ενδξτ. Ιππ. Raymond Farah,  GCC.

2. Την 13ην Οκτωβρίου ε.έ., εξεδόθη το υπ’ αρ. 5 – 2015 Διάταγμα του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου, δια την μεταφοράν,- όπως είχε εξαγγελθεί,- της έδρας του Συγκαθέδρου Ρόδον της Σαρόν υπ’ αριθμ. 7, εις την πόλιν της Ρόδου ,και  την 17ην Οκτωβρίου, επραγματοποιήθει η Πανηγυρική 1η Συνεδρία του εις την Ρόδον.


3. Μέχρι και σήμερον ο Μέγας Ηγεμών, παρέστη ή εκπροσωπήθη εις τας εργασίας των κάτωθι Συγκαθέδρων:  

α. Κωνσταντίνου Πόλις υπ' αριθμ. 1, εις Αθήνας την 27ην Ιανουαρίου  
β. Θέμα Ελληνικόν υπ' αριθμ  9, εις Πειραιάν την 9ην Μαρτίου
 γ. Ρόδον της Σαρόν υπ'αριθμ.7 εις Ρόδον την 17ην Οκτωβρίου
 δ. Απόστολος Παύλος υπ'αριθμ.15 εις Καβάλαν την 18ην Νοεμβρίου
 ε. Κωνσταντίνου Πόλις υπ'αριθμ.1 εις Αθήνας την 24ην Νοεμβρίου
 στ. Μονή του Σινά υπ'αριθμ.13 εις Πειραιάν την 27ην Νοεμβρίου
 ζ. Μυστράς υπ'αριθμ.2 εις Πειραιάν την 30ην Νοεμβρίου

 

4. Την 1ην Ιουλίου, ο Μέγας Ηγεμών , παρέστη εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Αγγλίας εις το Λονδίνον, συνοδευόμενος υπό του Μεγάλου Καγκελαρίου , Πενδξ. Ιππ. Αναστασίου Αλμπάνη, G.C.C. και υπό του πρώην Δευτέρου Μεγάλου Στρατηγού Πενδξ. Ιππ. Αριστείδη Σάμιου, K.C.C