ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΑΒΑΡΑ

ΜΕΓΑ ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο θυρεός διαιρείται εις τέσσερα τμήματα, εις τα οποία είναι σχεδιασμένα ανά δυο, διαγωνίως, ο Βυζαντινός Δικέφαλος Αετός δια χρυσού χρώματος επί πεδίου χρώματος βαθέως ερυθρού, ( άνω αριστερά και κάτω δεξιά ) και το «Βασιλικό Φλάμπουρο» των Παλαιολόγων, ( άνω δεξιά και κάτω αριστερά ).
     Εις το κέντρον  ευρίσκεται εν σχήματι ασπίδος, η Ελληνική Σημαία.
     Εις την κορυφήν του θυρεού, εμφανίζεται χρυσή Πατριαρχική Μίτρα, μετά πολυχρώμων ποικιλμάτων.
    

Ο θυρεός πλαισιούται υπό τών μορφών του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου εις το δεξιόν και του Ευσεβίου εις το αριστερόν, αμφοτέρων εν πλήρει πολεμική εξαρτήσει, και κρατούντων επί υψηλού κοντού, κυανήν Σημαίαν μετά χρυσού Σταυρού και συντετμημένης της επιγραφής ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ και ερυθράν Σημαίαν μετά χρυσού συμπλέγματος των γραμμάτων Χ και Ρ, αντιστοίχως.
     Κατά το κατώτερον μέρος του θυρεού και επί  ταινίας χρώματος βαθέως ερυθρού, είναι γεγραμμένον δια χρυσών χαρακτήρων η επιγραφή ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ.
Ολίγον υψηλότερον της Μίτρας, ευρίσκεται τριφυλόσχημος ερυθρός Σταυρός, εις τα 4 άκρα του οποίου υπάρχουν τα αρχικά I, H, S, V αντιστοίχως, καθώς και δέκα έξι (16) εξάκτινοι αστέρες, ( 4 ανά άκρον ). Εις το κέντρον  τούτου, ευρίσκεται Δικέφαλος Αετός με το σύμπλεγμα Χ-Ρ . Από του Σταυρού, καταυγάζει φως ( δι’ ακτίνων ) προς το υπόλοιπον Έμβλημα

     
  ΧΡ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Χρυσού  χρώματος σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων της λέξεως ΧΡΙΣΤΟΣ ( Χ, Ρ ), επί βαθέως ερυθράς βάσεως.
(Κατέστει η Σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) 
     
   ΜΕΓΑΣ ΗΓEΜΩΝ
(από 2012 εως...)