2016

1. Μέχρι και σήμερον ο Μέγας Ηγεμών, παρέστη ή εκπροσωπήθη εις τας εργασίας των κάτωθι Συγκαθέδρων: 
α. Απόστολος Παύλος υπ' αριθμ. 15, εις Καβάλαν την 22αν Ιανουαρίου
β. Μυστράς υπ' αριθμ.2 εις Πειραιάν την 29ην Φεβρουαρίου.


2. Την 2αν Απριλίου, ο Μέγας Ηγεμών , παρέστη εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Φινλανδίας εις το Ελσίνκι.