2014

1. Κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 10ης Μαίου, εις Πειραιάν :
α. Eπανεξελέγη, Επανεθρονίσθη και Επανηγορεύθη ως Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Ελλάδος, ο Ενδξτ. Ιππ. Βασίλειος Γ. Γιαννακάκος, K.B.E., G.C.C.
β. Εξελέγη, Εκαθιερώθη και Ανηγορεύθη ως Μέγας Αντιβασιλεύς, ο Πενδξ. Ιππ. Γεώργιος Τσερεμής, Κ.C.C.
γ. Διορίσθησαν/ Εξελέγησαν και Ενεδύθησαν οι Μεγάλοι Αξιωματικοί και η Φρουρά του Μεγάλου Ηγεμόνος.

Παρέστησαν ως επισκέπται οι:
•Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Αγγλίας, Ενδξτ. Ιππ. Richard Victor Wallis, KBE,GCC, συνοδευόμενος υπό του Μεγάλου Τελετάρχου, Πενδξ. Ιππ. Graham Flight, KCC.
•Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γερμανίας Ενδξτ. Ιππ. Dr. Wolfgang Schäfer, GCC.
•Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γαλλίας, Ενδξτ. Ιππ. Jean-Claude Borie GCC.
•Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Κροατίας Ενδξτ. Ιππ. Zdravco Delic GCC.


2.Ο Μέγας Ηγεμών, παρέστη, ή εκπροσωπήθη εις τας εργασίας των κάτωθι Συγκαθέδρων:
 α. Κωνσταντίνου Πόλις υπ. αρ. 1 εις Αθήνας, την 27ην Μαίου
 β. Η Πάντων Χαρά υπ. αρ. 6 εις Αθήνας, την 11ην Ιουνίου
 γ. Κωνσταντίνου Πόλις υπ. αρ. 1 εις Αθήνας, την 7ην Νοεμβρίου
 δ. Μυστρας υπ. αρ. 2 εις Πειραιάν, την 24ην Νοεμβρίου
 ε. Κωνσταντίνου Πόλις υπ. αρ. 1 εις Αθήνας, την 25ην Νοεμβρίου
 στ. Μονή του Σινά υπ. αρ. 13 εις Πειραιάν, την 28ην Νοεμβρίου
 ζ. Η Πάντων Χαρά υπ. αρ. 6 εις Αθήνας, την 1ην Δεκεμβρίου
 η. Θεοδώρα Αυγούστα υπ. αρ. 12 εις Κέρκυραν, την 6ην Δεκεμβρίου
 θ. Θέμα Ελληνικόν υπ. αρ. 9 εις Πειραιάν , την 8ην Δεκεμβρίου


3.Την 3ην Ιουλίου, ο Μέγας Ηγεμών , παρέστη εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Αγγλίας εις το Λονδίνον, συνοδευόμενος υπό του Μεγάλου Καγκελαρίου , Πενδξ. Ιππ. Αναστασίου Αλμπάνη, K.C.C. και υπό του πρώην Δευτέρου Μεγάλου Στρατηγού Πενδξ. Ιππ. Αριστείδη Σάμιου, K.C.C.

4.Την 18ην Οκτωβρίου, ο Μέγας Ηγεμών παρέστη εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της της Γαλλίας εις το Παρίσι.

5.Την 13ην Δεκεμβρίου 2014, εγκαθιδρύθη υπό του Μεγάλου Ηγεμόνος εις την πόλιν της Καβάλας, το νέον Συγκάθεδρον «Απόστολος Παύλος» υπ. αρ. 15