2013

1. Κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 25ης Μαίου, εις Πειραιάν :
α. Eπανεξελέγη, Επανεθρονίσθη και Επανηγορεύθη ως Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Ελλάδος, ο Ενδξτ. Ιππ. Βασίλειος Γ. Γιαννακάκος K.B.E., G.C.C.
β. Επανεξελέγη, Επανεκαθιερώθη και Επανηγορεύθη ως Μέγας Αντιβασιλεύς, ο Πενδξ. Ιππ. Αντώνιος Στουραίτης G.C.C.
γ. Διορίσθησαν/ Εξελέγησαν και Ενεδύθησαν οι Μεγάλοι Αξιωματικοί και η Φρουρά του Μεγάλου Ηγεμόνος.
δ. Απεφασίσθη η Αναγνώρισις των Μεγάλων Αυτοκρατορικών Συγκαθέδρων της Νέας Ζηλανδίας και της Κροατίας, ως και η Επαναναγνώρισις του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Ιταλίας.

Παρέστησαν ως επισκέπται οι:
α. Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γερμανίας, Ενδξτ. Ιππ. Dr. Wolfgang Schäfer, GCC, συνοδευόμενος υπό του Ενδξ. Ιππ. Joseph Maison.
β. Ο Πρώην Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γαλλίας, Ενδξτ. Ιππ. Bernard Charpentier, GCC.
2. Ο Μεγάλος Ηγεμών, παρέστη, ή εκπροσωπήθη εις τας εργασίας των κάτωθι Συγκαθέδρων:
α. Μυστράς υπ. αρ. 2, εις Πειραιάν, την 27ην Μαίου
β. Κωνσταντίνου Πόλις υπ. αρ. 1, εις Αθήνας, την 29ην Οκτωβρίου
γ. Μυστράς υπ. αρ. 2, εις Πειραιάν, την 25ην Νοεμβρίου
δ. Θεοδώρα Αυγούστα υπ.αρ. 12, εις Κέρκυραν, την 7ην Δεκεμβρίου
ε. Θέμα Ελληνικόν, υπ. αρ. 9, εις Πειραιάν, την 9ην Δεκεμβρίου
στ. Άγιος Ανδρέας υπ. αρ. 3, εις Πάτρας, την 11ην Δεκεμβρίου

3. Ο Μέγας Ηγεμών , παρέστη εις τας Μεγάλας Συνόδους των Μεγάλων Αυτοκρατορικών Συγκαθέδρων, ως κάτωθι:
α. Την 23ην Μαρτίου εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γαλλίας εις το Παρίσι, συνοδευόμενος υπό του Μεγάλου Επιμελητού Διασήμων , Ενδξ. Ιππ. Ιωάννη – Πέτρου Γαλεπίδη
β. Την 6ην Απριλίου εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Φινλανδίας, εις το Ελσίνκι.
γ. Την 17ην Αυγούστου εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γερμανίας εις το Βερολίνο, συνοδευόμενος υπό του πρώην Δευτέρου Μεγάλου Στρατηγού Πενδξ. Ιππ. Αριστείδη Σάμιου K.C.C. και του Μεγάλου Αρχειογράφου, Λ.Ενδξ. Ιππ. Νικολάου Δουβάρα.

4. Την 18ην Ιανουαρίου, δια Διατάγματος του Μεγάλου Ηγεμόνος, επαναλειτούργησε το Συγκάθεδρον "Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος υπ. αρ. 10, ως Συγκάθεδρον Εγκατεστημένων Ηγεμόνων, με έδρα την Αθήνα.

5. Την 1ην Μαίου , δια Διατάγματος του Μεγάλου Ηγεμόνος, επαναλειτούργησεν το Συγκάθεδρον Ρόδον της Σαρόν υπ. αρ. 7, με έδρα την Αθήνα.