2012

1.Κατά την Μεγάλην Σύνοδον της 26ης Μαίου εις Πειραιάν :
α. Eξελέγη, Ενεθρονίσθη και Ανηγορεύθη ως Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Ελλάδος, ο Ενδξτ. Ιππ. Βασίλειος Γ. Γιαννακάκος K.B.E., G.C.C
β. Επενεξελέγη, Επανεκαθιερώθη και Επανανηγορεύθη ως Μέγας Αντιβασιλεύς, ο Πενδξ. Ιππ. Αντώνιος Στουραίτης G.C.C.
γ. Διορίσθησαν/ Εξελέγησαν και Ενεδύθησαν οι Μεγάλοι Αξιωματικοί και η Φρουρά του Μεγάλου Ηγεμόνος.

Παρέστησαν ως επισκέπται οι:
α. Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Αγγλίας, Ενδξτ. Ιππ. Richard Victor Wallis, GCC, συνοδευόμενος υπό του Μεγάλου Τελετάρχου, Πενδξ. Ιππ. Graham Flight, KCC.
β. Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Γερμανίας Ενδξτ. Ιππ. Dr. Wolfgang Schäfer, GCC.
γ. Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της New South Wales & ACT της Αυστραλίας, Ενδξτ. Ιππ. Keith Spencer, GCC.
δ. Ο Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Φινλανδίας, Ενδξτ. Ιππ. Risto Rydman, GCC, συνοδευόμενος υπό του Αναπληρωτού Μεγάλου Ηγεμόνα, Πενδξ. Ιππ. Lasse Vikgren, GCC.

2.Από της 26ης Μαίου 2012, έως και το τέλος του έτους, ο Μεγάλος Ηγεμών, παρέστη, ή εκπροσωπήθη εις τις εργασίες των κάτωθι Συγκαθέδρων:
α. Η Πάντων Χαρά υπ. αρ. 6 εις Αθήνας, την 25ην Ιουνίου
β. ΄Αγιος Διονύσιος υπ. αρ.5 εις Ζάκυνθον, την 9ην Νοεμβρίου.
γ. Κωνσταντίνου Πόλις υπ. αρ. 1 εις Αθήνας, την 11ην Νοεμβρίου.
δ. Θεοδώρα Αυγούστα υπ. αρ. 12 εις Κέρκυραν, την 1ην Δεκεμβρίου.

3. Την 3ην Ιουλίου, ο Μέγας Ηγεμών , παρέστη εις την Μεγάλην Σύνοδον του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Αγγλίας εις το Μπέρμπινχαμ, συνοδευόμενος υπό του Μεγάλου Αρχειογράφου , Πενδξ. Ιππ. Αναστασίου Αλμπάνη, K.C.C.